O projekcie „Kompetencje- klucz do sukcesu”

Wartość projektu: 2 514 602,65 PLN, w tym 2 186 611,00 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Cel główny: podniesienie poziomu edukacji w 5 Szkołach Podstawowych i 2 Szkołach Gimnazjalnych z terenu 1 województwa małopolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w okresie od V 2017 do IV 2018 r.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Gmina Miasto Zakopane:

 • Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem
 • Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha z Zakopanem
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem
 • Gimnazjum im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem

Gmina Krościenko nad Dunajcem:

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krościenku
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku

Działania prowadzone w ramach projektu:

 1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 7 szkołach

Cel: promowanie wykorzystania doświadczeń i metod eksperymentu w procesie nauczania z wykorzystaniem narzędzi TOC.

Do realizacji zadania zostanie zaangażowanych 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Zostanie zorganizowana 1 grupa szkoleniowa, która odbędzie zajęcia w wymiarze 8 godz. x 8dni. Szkolenie ma na celu wsparcie nauczycieli w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy. Metody eksperymentu i narzędzia TOC należą do metod aktywizujących procesy uczenia się i rozwijających analityczne i krytyczne myślenie. Działanie ma na celu wsparcie nauczycieli w samodzielnym prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i warsztatowych na terenie szkoły poprzez wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze- szkoły podstawowe i gimnazjalne zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji pracy z uczniami metodą eksperymentu.

Warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy metoda eksperymentu zostaną wzbogacone o scenariusze zajęć zgodne z podstawą programową danego poziomu edukacyjnego i będą mogły być realizowane przez nauczycieli w ramach godzin lekcyjnych.

Na początku i na końcu uczestnictwa w projekcie nauczyciele przejdą testy kompetencyjne mierzące poziom przyswojenia/rozwoju umiejętności/kompetencji.

W wyniku udziału w szkoleniu:

 • nauczyciel pozna narzędzia TOC i będzie potrafił się nimi posługiwać w procesie dydaktycznym,
 • nauczyciel będzie potrafił organizować zajęcia z wykorzystaniem wyposażenia do metody eksperymentu,
 • nauczyciel będzie potrafił prowadzić zajęcia w sposób rozwijający kreatywność i nieszablonowe myślenie,
 • nauczyciel będzie stosował w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne do pracy metodą eksperymentu,
 • nauczyciel pozna i będzie stosował metody aktywizujące grupę.
 1. Przygotowanie 7 szkół do korzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie dla 70 nauczycieli z technik multimedialnych 6 godz. x 8 spotkań / grupa.

Szkoły wyposażone zostaną w cyfrowe systemy pomiarowe oraz w komputery z funkcjonalnościami wskazanymi w wytycznych edukacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z programem „Multimedialny Nauczyciel” zawierającym 30 zestawów ćwiczeń i zalecenia dydaktyczne do wykorzystania technik multimedialnych na zajęciach lekcyjnych. Ramowy program: pozyskiwanie materiałów multimedialnych z sieci, obróbka zdjęć, animacje, grafika 2D, edycja/obróbka plików wideo i dźwiękowych, nowoczesne prezentacje multimedialne, platforma e-learningowa moodle, tablice multimedialna, zastosowanie techn. multimedialnych w dydaktyce.

Zajęcia realizowane będą w szkolnych pracowniach komputerowych, przed każdymi zajęciami zapewnione zostanie odpowiednie skonfigurowanie komputerów na potrzeby warsztatów. Zajęcia poprowadzone będą przez 2 trenerów na 1 grupę co zapewni zindywidualizowane podejście do poziomu poszczególnych nauczycieli. Dodatkowo nauczyciele przejdą instruktaże obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych dostarczonych w ramach projektu.

W wyniku udziału w zadaniu:

 • nauczyciel pozna cyfrowe systemy pomiarowe i będzie potrafił się nimi posługiwać w procesie dydaktycznym,
 • nauczyciel będzie potrafił organizować zajęcia z wykorzystaniem wyposażenia TIK,
 • nauczyciel będzie potrafił prowadzić zajęcia w sposób rozwijający kreatywność i nieszablonowe myślenie,
 • nauczyciel będzie stosował w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne do pracy z użyciem narzędzi TIK,
 • nauczyciel pozna i będzie stosował metody aktywizujące grupę.
 1. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz kompetencji informatycznych

W ramach zadania zostaną przeprowadzone dodatkowe interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • zajęcia dla uczniów z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 5 szkołach podstawowych dla 130 uczniów klas IV-VI,
 • zajęcia dla uczniów z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 2 szkołach gimnazjalnych dla 50 uczniów klas II-III,
 • zajęcia dla uczniów z kształtowania kompetencji informatycznych w 5 szkołach podstawowych dla 100 uczniów klas IV-VI,
 • zajęcia dla uczniów z kształtowania kompetencji informatycznych w 2 szkołach gimnazjalnych dla 40 uczniów z klas II-III.

Zajęcia będą dopasowane do poziomu edukacji uczniów. Wsparcie otrzyma łącznie 320 uczniów. Cele zajęć będą dostosowane do danego poziomu edukacji. Zajęcia będą służyły przede wszystkim wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. W ramach zajęć wykorzystujących wyłącznie aktywizujące metody nauczania m.in. drzewo decyzyjne, praktyczne zadania. Uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przyrody, matematyki i informatyki. Programy będą uwzględniać aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze uczniów na danym poziomie edukacyjnym. W trakcie realizacji zajęć uczniowie poznają siebie i swoje mocne strony, co wpłynie pozytywnie na ich motywację i poczucie wpływu na swoją edukację.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów koncentrować się będzie na bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, nauce programowania oraz włączania narzędzi TIK do nauki.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji:

 • matematycznych- koncentrować się będzie na wnioskowaniu, myśleniu logicznym i przestrzennym, umiejętności śledzenia toku rozumowania innych, umiejętność abstrahowania i generalizowania,
 • przyrodniczych- wyjaśnianie świata przyrody, prawa przyrody, wnioskowanie oparte na dowodach.

W wyniku udziału w:

 • Zajęciach dla uczniów z kształtowania kompetencji informatycznych:
  • uczeń pozna zagrożenia w cyberprzestrzeni i będzie wiedział jak sobie z nimi poradzić,
  • uczeń pozna i będzie stosował w praktyce podstawy programowania i tworzenia algorytmów odpowiednio do etapu edukacyjnego,
  • świadomie i efektywnie będzie korzystał z narzędzi TIK w procesie uczenia się.
 • Interdyscyplinarnych zajęciach dla uczniów z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki:
  • uczeń będzie potrafił wnioskować w oparciu o dowody,
  • uczeń będzie posiadał umiejętności śledzenia toku rozumowania innych, abstrahowania i generalizowania,
  • uczeń będzie potrafił wyjaśnić, odpowiednio do etapu edukacyjnego, prawa przyrody.